Omgevingsvergunning vervangt bouw- en milieuvergunning

Op 27 november 2015 heeft de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring verleend aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet van 25 april 2015 betreffende de omgevingsvergunning. Deze vergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige en de milieuvergunning. Aanvragen worden vanaf 23 februari 2017 ingediend bij één loket; het omgevingsloket, waarna er maar één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

Vanaf 23 februari 2017 spreken we dus van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. Zo kan de vergunningshouder investeringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van zijn vergunning. Tegelijkertijd blijven de inspraak van de bevolking en de bescherming van de mens en het milieu wel gewaarborgd.

Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren. De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure zal leiden. Architecten, juristen in ruimtelijke ordening en deskundigen in milieuvergunningen zullen nauw moeten samenwerken als het dossier 'gevoelig' is. Indien je van plan bent om te bouwen of grondig te verbouwen, verzamel je nu best al je documenten (bouw– en milieuvergunningen , …)

Indien je twijfelt aan je vergunning kan je door een gespecialiseerd bedrijf een quick scan laten uitvoeren. Op basis van deze analyse wordt er nagegaan welke activiteiten noodzakelijk zijn en of een simpele melding volstaat, (ref klasse 3- inrichting ), dan wel een vergunning (ref klasse 2 of 1) moet worden aangevraagd. De aanvraag dient steeds te gebeuren bij het plaatselijke gemeentebestuur.

UPDATE : door softwareproblemen bij de overheid werd de start van de omgevingsvergunning van juni 2017 naar januari 2018 verplaatst!